European Prospective Osteoporosis Study

Acronym: 
EPOS