The Gothenburg Osteoporosis and Obesity Determinan

Acronym: 
GOOD